เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
www.trongjai.com

1. ทั่วไป

        1.1 เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้ ("ข้อตกลงการใช้งาน") มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีประกาศเงื่อนไขฉบับใหม่โดยเว็บไซต์ www.trongjai.com ("Platform") เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Platform จะทำการแสดงข้อตกลงใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้งานได้ยินยอมตามข้อตกลงใช้งานใหม่ในทันที

        1.2 ข้อตกลงการใช้งานจะเป็นข้อตกลงการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ www.trongjai.com ("Platform") เท่านั้น ซึ่งกำหนดสิทธิ์ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่แต่ละฝ่ายมีระหว่างกันเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการทั้งหมดบน Platform

        1.3 การใช้ Platform เมื่อท่านเริ่มใช้งานPlatform ด้วยการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ Platform กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการPlatform ได้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว และท่านในฐานะผู้ใช้งานจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่าน Platform โดยเด็ดขาด รวมถึงจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อข้อตกลงการใช้งาน และยอมรับการใช้ดุลพินิจของPlatform ให้ถือเป็นข้อยุติ

        1.4 Platform นี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถใช้บริการ Platform ได้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการ Platform เป็นการแสดงเจตนายืนยันว่าท่านมีอายุครบตามเงื่อนไข และท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำการยอมรับข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตามหาก Platform พบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่Platform กำหนด Platform มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านตามที่ Platform เห็นสมควร

        1.5 Platform เป็นช่องทางและเป็นพื้นที่กลางที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง แบ่งปัน ลงผลงาน แสดงความคิดเห็นได้ อย่างเสรี

        1.6 เนื้อหาของผู้ใช้งานไม่ว่าจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการ จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ถูกสร้างโดย Platform Platform ไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น แต่หาก Platform ได้ทราบด้วยตนเองหรือได้รับทราบโดยการแจ้งจากบุคคลภายนอกถึงการใช้งานที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลอื่น Platform จะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบกับหลักฐานที่อาจขอจากผู้ใช้เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามที่ Platform เห็นสมควร

        1.7 Platform ไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆ ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

        1.8 การใช้งานผ่าน Platform ของผู้ใช้งาน ข้อมูลต่างๆ ของ Platform ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับผ่าน Platform นั้น เป็นเพียงการให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ (“as available”) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ในผลงาน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของ Platform ซึ่งข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในร Platform นั้นไม่ถือมีผลเป็นการรับประกัน หรือการรับรองแต่อย่างใด

        1.9 เจ้าของ Platform และผู้พัฒนา Platform สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งาน Platform หรือระบบ อื่นๆ หรือบริการ หรือสินค้าที่ได้รับผ่าน Platform และหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่ว่าต่อร่างกายหรือจิตใจ การสูญเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ และไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ความเสียข้างดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือการรับประกันใดๆจากบริษัททั้งสิ้น

        1.10 หากมีเหตุอันไม่สามารถใช้งาน Platform ได้ โดยเป็นเหตุสุดวิสัย เจ้าของ Platform ผู้พัฒนา Platform จะทำการแก้ไขปัยหาให้ลุล่วงโดยเร็วและ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

2. การสร้างบัญชีผู้ใช้

        2.1 การสร้างบัญชีผู้ใช้ Platform ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

        2.2 ผู้สร้างบัญชีผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ให้ครบทุกข้อ หาก Platform พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ว่าในระหว่างการสร้าง หรือหลังจากที่การสร้างบัญชีผู้ใช้เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทมีสิทธิ์ระงับการใช้งานบัญชีใช้งาน ยกเลิก ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานได้เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

        2.3 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ใน Platform หากทีมงานตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดทีมงานมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ได้ทันที

        2.4 ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสร้างบัญชีผู้ใช้ ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

        2.5 สมาชิกจะต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกหรือตัดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้ได้

        2.6 ห้ามบัญชีผู้ใช้เผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และใช้บริการในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ

        2.7 ห้ามบัญชีผู้ใช้ใช้พื้นที่ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack,virus ,และข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธ์ บัญชีผู้ใช้ที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีสูงสุด ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

        2.8 บัญชีผู้ใช้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้บริการข้อมูลหรือเข้าร่วมกิจกรรมใน Platform ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ของ Platform หากท่านละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ได้

        2.9 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ถือเป็นข้อมูลที่ยินยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่าน Platform ได้ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ หรือเพื่อ สิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆ นอกจาก Platform จะได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากทางราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแจ้งข้อมูลว่ามิให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกต่อสาธารณะชน

        2.10 Platform ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก บัญชีผู้ใช้ ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

        2.11 Platform ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบบัญชีผุ้ใช้ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

3. คำจำกัดความ

        3.1 “ผู้เยี่ยมชมทั่วไป” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาชม Platform โดยไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะสามารถใช้งาน Platform ได้โดยมีข้อจำกัด

        3.2 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้เข้ามาใช้งาน Platform โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้ และเข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าใช้งาน Platform

        3.3 “ผู้เชียวชาญ” หมายถึง ผู้เข้ามาใช้งาน Platform โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้ เป็นผู้ใช้งาน และ สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม และผ่านการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบแล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถลงประกาศเพื่อรับงาน ภายใน Platform ได้

        3.4 “ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจในการ อนุมัติการสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญ,การยกเลิกบัญชีผุ้ใช้งาน,การแก้ไข/ลบ ข้อมูลของผู้ใช้งาน

        3.5 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้เข้ามาใช้งาน Platform โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้ และได้ใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายของ Platform

        3.6 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผ่าน Platform

        3.7 “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าดำเนินการและค่าบริหารระบบต่างๆ ของ Platform ที่เกี่ยวกับการให้บริการในอัตราตามที่ Platform กำหนดและจะประกาศบน เว็บไชต์ www.trongjai.com รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักออกจากรายได้ของผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ

        3.8 “วันทำการ” หมายถึงวันที่ใช้ในการพิจารณาเอกสารในการสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยกำหนดเป็น วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

4. การใช้บริการ Platform

        4.1 ผู้ใช้งานต้องดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งานตามขั้นตอนที่กำหนด หรือตามขั้นตอนอื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตให้เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ผู้ใช้งานจึงจะสามารถเป็นผู้ให้บริการ บน Platform ได้

        4.2 การติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินงานหรือบริการของผู้ให้บริการ สามารถทำได้ผ่านช่องทางระบบการสื่อสารที่ platform มีให้เท่านั้น หากบริษัทพบว่าผู้ใช้งานมีพฤติการณ์ใดที่เป็นการชักจูง หรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อเพื่อจ้างงานนอก Platform Platform จะถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าวกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน และบริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี ลบการประกาศงานดังกล่าว หรืองานอื่นๆ ยกเลิกงานที่มีการจ้างงาน และการอื่นใดที่ Platform เห็นว่าเหมาะสม

        4.3 ห้ามทำการคัดลอกข้อมูลบทความหรือข้อความใดๆจาก Platform ไปใช้ในเชิงพานิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก Platform ซึ่งมีความผิดตามกฏหมาย ยกเว้นการแชร์โดยตรงไปยัง Social Media เพื่อให้ผู้ชมบทความสามารถเข้าถึง Platform ได้โดยง่าย

        4.4 Platform เป็นเพียงตัวกลางในการให้พื้นที่การประกาศฝากรูป/เอกสาร โดย Platform ไม่ต้องรับผิดชอบหาก รูป/เอกสาร ที่ถูกประกาศโดยบัญชีผู้ใช้งาน ละเมิดกฏหมายต่างๆของราชอาณาจักรไทย

        4.5 การรับงานใน Platform ที่ผู้เชี่ยวชาญลงประกาศโชว์ผลงาน ผู้เชี่ยวชาญ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

                        ผู้เชี่ยวชาญต้องสมัครกรอกข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยมีเอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

                                1. เอกสาร ภ.พ.20 (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                                2. เอกสารจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                                3. สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรม

                                4. เอกสารใบประกอบวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร/เอกสารแสดงความสามารถต่างๆ

                        หลังจากผู้เชี่ยวชาญกรอกข้อมูลเพื่อการพิจารณาแล้วจะมีระยะเวลาสำหรับผุ้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล 3 วันทำการ และจะส่งผลการพิจารณาทาง Email ที่ผู้เชี่ยวชาญได้กรอกข้อมูลไว้ หากผลการพิจารณาตอบกลับว่าไม่ผ่านผู้เชี่ยวชาญสามารถกดตรวจสอบ ตาม Link ที่ส่งไปใน Email เพื่อทราบและแก้ไขเอกสารที่ไม่ผ่าน หากผู้ดูแลระบบตอบกลับผลการพิจารณาแล้วไม่ผ่านและทางผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ทำการแก้ไขมาในระยะเวลา 30 วัน ผู้ดูแลสามารถยกเลิกการสมัครได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                        หลังจากผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิ์ลงประกาศผลงานที่มีอยู่เพื่อดึงดูด ให้ผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการ โดยเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการใช้เนื้อหาดังกล่าวา